Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'Đèn chùm nến'

Đèn chùm nến  NC0630/15+10+5

Đèn chùm nến NC0630/15+10+5

54.450.000 vnđ 24.500.000 vnđ

Đèn chùm nến  NC0630/12 + 6

Đèn chùm nến NC0630/12 + 6

22.110.000 vnđ 9.950.000 vnđ

Đèn chùm nến  NC9767/10+5

Đèn chùm nến NC9767/10+5

8.890.000 vnđ 4.445.000 vnđ

Đèn chùm nến  NC9767/12+6

Đèn chùm nến NC9767/12+6

13.250.000 vnđ 5.965.000 vnđ

Đèn chùm nến   NC5056/8 LED

Đèn chùm nến NC5056/8 LED

5.530.000 vnđ 2.490.000 vnđ

Đèn chùm nến   NC5056/10+5 LED

Đèn chùm nến NC5056/10+5 LED

8.630.000 vnđ 3.885.000 vnđ

Đèn chùm nến NC9039/10+5 LED

Đèn chùm nến NC9039/10+5 LED

8.740.000 vnđ 3.935.000 vnđ

Đèn chùm nến  NC9039/8 LED

Đèn chùm nến NC9039/8 LED

5.410.000 vnđ 2.435.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC6813/10+5 LED

Đèn chùm nến NC6813/10+5 LED

8.100.000 vnđ 4.050.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC6813/8 LED

Đèn chùm nến NC6813/8 LED

6.580.000 vnđ 2.961.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC87058/10+5 LED

Đèn chùm nến NC87058/10+5 LED

14.720.000 vnđ 6.624.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC87058/8 LED

Đèn chùm nến NC87058/8 LED

9.080.000 vnđ 4.090.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC28/10+5 LED

Đèn chùm nến NC28/10+5 LED

10.080.000 vnđ 5.040.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC28/8 LED

Đèn chùm nến NC28/8 LED

6.170.000 vnđ 3.085.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC16880/8 LED

Đèn chùm nến NC16880/8 LED

8.500.000 vnđ 5.100.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC7145/10+5

Đèn chùm nến NC7145/10+5

13.840.000 vnđ 6.230.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC16822/10+5 LED

Đèn chùm nến NC16822/10+5 LED

15.870.000 vnđ 7.142.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC16822/8 LED

Đèn chùm nến NC16822/8 LED

8.850.000 vnđ 3.985.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC16820/10+5 LED

Đèn chùm nến NC16820/10+5 LED

14.710.000 vnđ 6.620.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC16820/8 LED

Đèn chùm nến NC16820/8 LED

8.300.000 vnđ 3.735.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC16811/10+5 LED

Đèn chùm nến NC16811/10+5 LED

9.880.000 vnđ 5.930.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC16811/8 LED

Đèn chùm nến NC16811/8 LED

5.680.000 vnđ 3.410.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC8577/10+5 LED

Đèn chùm nến NC8577/10+5 LED

12.050.000 vnđ 7.230.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC8577/8 LED

Đèn chùm nến NC8577/8 LED

6.820.000 vnđ 4.100.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC8561/10+5 LED

Đèn chùm nến NC8561/10+5 LED

13.900.000 vnđ 8.340.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC8561/8 LED

Đèn chùm nến NC8561/8 LED

7.900.000 vnđ 3.950.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC7076/10+5 LED

Đèn chùm nến NC7076/10+5 LED

9.270.000 vnđ 4.175.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC7076/8 LED

Đèn chùm nến NC7076/8 LED

6.110.000 vnđ 2.750.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC7143/10+5 LED

Đèn chùm nến NC7143/10+5 LED

11.350.000 vnđ 5.110.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC7143/8 LED

Đèn chùm nến NC7143/8 LED

7.210.000 vnđ 3.245.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5795/10+5 LED

Đèn chùm nến NC5795/10+5 LED

13.250.000 vnđ 6.625.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5795/8 LED

Đèn chùm nến NC5795/8 LED

7.780.000 vnđ 4.670.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5795/6 LED

Đèn chùm nến NC5795/6 LED

6.370.000 vnđ 3.185.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC355/10+5

Đèn chùm nến NC355/10+5

31.100.000 vnđ 18.660.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC355/8

Đèn chùm nến NC355/8

17.100.000 vnđ 10.260.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5011/10+5 LED

Đèn chùm nến NC5011/10+5 LED

16.220.000 vnđ 8.110.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5011/8 LED

Đèn chùm nến NC5011/8 LED

9.330.000 vnđ 4.665.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5003/10+5

Đèn chùm nến NC5003/10+5

15.250.000 vnđ 6.863.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5003/8

Đèn chùm nến NC5003/8

7.950.000 vnđ 3.975.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5002/10+5

Đèn chùm nến NC5002/10+5

10.600.000 vnđ 6.360.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC5002/8

Đèn chùm nến NC5002/8

6.990.000 vnđ 4.195.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC7128/10+5 LED

Đèn chùm nến NC7128/10+5 LED

10.000.000 vnđ 4.500.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC7128/8 LED

Đèn chùm nến NC7128/8 LED

6.930.000 vnđ 4.158.000 vnđ

Đèn chùm nến NC6001/10+5A

Đèn chùm nến NC6001/10+5A

21.770.000 vnđ 9.797.000 vnđ

Đèn chùm nến NC6001/8A

Đèn chùm nến NC6001/8A

12.200.000 vnđ 5.490.000 vnđ

Đèn chùm nến NC6001/10+5B

Đèn chùm nến NC6001/10+5B

21.480.000 vnđ 9.666.000 vnđ

Đèn chùm nến NC6001/8B

Đèn chùm nến NC6001/8B

12.060.000 vnđ 5.427.000 vnđ

Đèn chùm nến NC0611/10

Đèn chùm nến NC0611/10

10.040.000 vnđ 5.020.000 vnđ

Đèn chùm nến NC0611/8

Đèn chùm nến NC0611/8

9.790.000 vnđ 4.406.000 vnđ

Đèn chùm nến NC6002/10+5

Đèn chùm nến NC6002/10+5

15.200.000 vnđ 9.120.000 vnđ

Đèn chùm nến NC6002/8

Đèn chùm nến NC6002/8

11.780.000 vnđ 5.300.000 vnđ

Đèn chùm nến NC9005/10+5 LED

Đèn chùm nến NC9005/10+5 LED

22.890.000 vnđ 10.300.000 vnđ

 Đèn chùm nến NC9005/8 LED

Đèn chùm nến NC9005/8 LED

14.550.000 vnđ 6.550.000 vnđ

Đèn chùm nến NC5580/8

Đèn chùm nến NC5580/8

13.290.000 vnđ 5.981.000 vnđ

Đèn chùm nến NC8828/8

Đèn chùm nến NC8828/8

11.800.000 vnđ 7.080.000 vnđ

Đèn chùm nến NCB12/28

Đèn chùm nến NCB12/28

19.500.000 vnđ 11.700.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2076/12B

Đèn chùm nến NC2076/12B

8.230.000 vnđ 3.705.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2076/8A

Đèn chùm nến NC2076/8A

4.320.000 vnđ 2.592.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2076/12D

Đèn chùm nến NC2076/12D

8.750.000 vnđ 3.938.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2076/8C

Đèn chùm nến NC2076/8C

6.810.000 vnđ 3.065.000 vnđ

Đèn chùm nến NC001/8

Đèn chùm nến NC001/8

4.480.000 vnđ 2.017.000 vnđ

Đèn chùm nến  NC001/12

Đèn chùm nến NC001/12

6.560.000 vnđ 2.952.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2033/8

Đèn chùm nến NC2033/8

4.600.000 vnđ 2.070.000 vnđ

Đèn chùm nến NC073/8

Đèn chùm nến NC073/8

5.450.000 vnđ 2.453.000 vnđ

Đèn chùm nến NC074/8

Đèn chùm nến NC074/8

5.450.000 vnđ 2.453.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2064/8

Đèn chùm nến NC2064/8

5.340.000 vnđ 2.403.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2040/12

Đèn chùm nến NC2040/12

6.690.000 vnđ 3.011.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2040/8

Đèn chùm nến NC2040/8

4.600.000 vnđ 2.070.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2045/8

Đèn chùm nến NC2045/8

4.260.000 vnđ 1.917.000 vnđ

Đèn chùm nến NC2045/12

Đèn chùm nến NC2045/12

6.040.000 vnđ 2.718.000 vnđ

Đèn chùm nến NC301/12

Đèn chùm nến NC301/12

9.870.000 vnđ 4.444.000 vnđ

Đèn chùm nến NC301/8

Đèn chùm nến NC301/8

6.820.000 vnđ 3.070.000 vnđ

Đèn chùm nến NC3027/6

Đèn chùm nến NC3027/6

5.080.000 vnđ 2.290.000 vnđ

Đèn chùm nến NC6002/6

Đèn chùm nến NC6002/6

8.050.000 vnđ 3.625.000 vnđ

Đèn chùm nến NC8892/6

Đèn chùm nến NC8892/6

3.250.000 vnđ 1.950.000 vnđ

Đèn chùm nến NC931/12B

Đèn chùm nến NC931/12B

5.400.000 vnđ 3.240.000 vnđ

Đèn chùm nến NC931/8A

Đèn chùm nến NC931/8A

3.600.000 vnđ 2.160.000 vnđ

Đèn chùm nến NC931/8C

Đèn chùm nến NC931/8C

3.100.000 vnđ 1.860.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC8160/8+4

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC8160/8+4

86.030.000 vnđ 43.015.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC8160/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC8160/8

70.510.000 vnđ 31.730.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC753/39

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC753/39

167.060.000 vnđ 75.177.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC740/8+4

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC740/8+4

23.910.000 vnđ 10.760.000 vnđ

Giá:

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC749/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC749/8

27.500.000 vnđ 16.500.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp  NC741/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC741/8

22.010.000 vnđ 9.905.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC88018/15

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC88018/15

65.700.000 vnđ 39.420.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC88018/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC88018/8

25.270.000 vnđ 15.165.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC751/6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC751/6

16.590.000 vnđ 9.955.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC86094/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC86094/8

30.000.000 vnđ 18.000.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2211/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2211/8

16.310.000 vnđ 8.155.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC031/12+8+4

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC031/12+8+4

77.800.000 vnđ 35.010.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC031/12+6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC031/12+6

39.020.000 vnđ 17.560.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC030/12+6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC030/12+6

31.700.000 vnđ 15.850.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC028/12+6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC028/12+6

39.000.000 vnđ 17.550.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC028/8+4

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC028/8+4

30.980.000 vnđ 13.940.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC027/12+6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC027/12+6

45.670.000 vnđ 20.550.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC027/10+5

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC027/10+5

39.020.000 vnđ 17.560.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC032/10+5

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC032/10+5

36.380.000 vnđ 16.370.000 vnđ

Đèn chùm nến NC021/8A

Đèn chùm nến NC021/8A

7.490.000 vnđ 3.371.000 vnđ

Đèn chùm nến NC021/12A

Đèn chùm nến NC021/12A

11.230.000 vnđ 5.054.000 vnđ

Đèn chùm nến NC021/8B

Đèn chùm nến NC021/8B

6.400.000 vnđ 3.200.000 vnđ

Đèn chùm nến NC021/12B

Đèn chùm nến NC021/12B

9.600.000 vnđ 4.800.000 vnđ

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC141/12+6

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC141/12+6

8.800.000 vnđ 3.960.000 vnđ

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC141/8

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC141/8

3.900.000 vnđ 1.755.000 vnđ

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC142/12+6

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC142/12+6

9.700.000 vnđ 4.365.000 vnđ

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC142/8+4

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC142/8+4

6.500.000 vnđ 2.925.000 vnđ

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC142/10+5

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC142/10+5

8.000.000 vnđ 3.600.000 vnđ

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC143/12+6

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC143/12+6

15.000.000 vnđ 6.750.000 vnđ

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC143/8

Đèn chùm nến Nam Long NetViet NC143/8

6.200.000 vnđ 2.790.000 vnđ

Chat facebook